quacankhon

NGỌC HOÀNG THIÊN TÔN BỬU CÁO

(Giọng Nam Xuân)

Ðại La Thiên Ðế,

Thái Cực Thánh Hoàng.

 Hóa dục quần sanh,

Thống ngự vạn vật.

Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết,

 Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh.

 Nhược thiệt nhược hư,

 Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa.

 Thị không thị sắc,

 Vô Vi nhi dịch sử quần Linh.

 Thời thừa Lục Long, Du hành bất tức.

 Khí phân Tứ Tượng, Hoát triền vô biên.

 Càn kiện cao minh,

 Vạn loại thiện ác tất kiến.

 Huyền phạm quảng đại,

 Nhứt toán họa phước lập phân.

 Thượng chưởng Tam thập Lục Thiên,

 Tam Thiên thế giới.

 Hạ ốc Thất Thập Nhị Ðịa,

 Tứ Ðại Bộ Châu.

 Tiên Thiên Hậu Thiên,

 Tịnh dục Ðại Từ Phụ.

Kim Ngưỡng Cổ Ngưỡng,

 Phổ Tế Tổng Pháp Tông.

 Nải Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi Quân.

 Vi Thánh, Thần Tiên, Phật chi Chủ.

 Trạm tịch Chơn Ðạo,

 Khôi mịch tôn nghiêm.

Biến hóa vô cùng,

 Lũ truyền Bửu Kinh dĩ giác thế.

 Linh oai mạc trắc,

 Thường thị Thần giáo dĩ lợi sanh.

 Hồng Oai, Hồng Từ, Vô Cực Vô Thượng,

 Ðại Thánh, Ðại Nguyện, Ðại Tạo, Ðại Bi.
-Huyền Khung Cao Thượng Ðế ,

Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội Ðại Thiên Tôn.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
(3 lạy, mỗi lạy 4 gật)

Connect With Us

Follow us on Facebook!

Khơi Nguồn Sống Đạo
Flag Counter